Đánh giá tài chính cho vay và tài chính đảm bảo trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam (phần 1)

Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bắt đầu chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung vào giữa những năm 1980. Tuy nhiên, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, một số Continue Reading