Sự phát triển pháp luật và quy định về cho vay tại Việt Nam (phần 1)

Quy định cho vay Ngày 30 tháng 12 năm 2016, ngân hàng nhà nước đã ban hành một trong những quy định cho vay được mong đợi nhất, Thông tư số 39/2016 / TT-NHNN (Thông tư 39), thay thế Quyết định số 1627/2001 / QĐ-NHNN ban hành năm 2001. Thông Continue Reading