Sự phát triển pháp luật và quy định về cho vay tại Việt Nam (phần 2)

Theo các quy định này, các khoản cho vay tái cấp vốn không còn được cho phép, trừ khi khoản vay đáp ứng các điều kiện sau quy định tại Thông tư 39: Khoản vay nhằm trả khoản vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay để trả lãi Continue Reading