Sự phát triển pháp luật và quy định về cho vay tại Việt Nam (phần 3)

Giới hạn này có khả năng phản tác dụng vì chúng có thể khiến việc cho vay trong những lĩnh vực này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các ngân hàng thay vì chuyển thêm các khoản vay cho họ, đặc biệt nếu lãi suất thấp hơn chi Continue Reading