Sự phát triển pháp luật và quy định về cho vay tại Việt Nam (phần 1)

Quy định cho vay

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, ngân hàng nhà nước đã ban hành một trong những quy định cho vay được mong đợi nhất, Thông tư số 39/2016 / TT-NHNN (Thông tư 39), thay thế Quyết định số 1627/2001 / QĐ-NHNN ban hành năm 2001. Thông tư 39 quy định về nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ vay và lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh và tiêu dùng. Dưới đây là những thay đổi quan trọng nhất được giới thiệu trong Thông tư 39.

Trình duyệt đủ điều kiện

Theo quy định cho vay mới, các tổ chức không phải là pháp nhân (tức là hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) không còn đủ điều kiện để vay ngân hàng. Trong trường hợp vay để kinh doanh và các hoạt động khác, người vay là cá nhân có thể vay để đáp ứng nhu cầu vốn của bản thân và của các tổ chức không phải là pháp nhân.

Các mục đích sinh lời hạn chế

Các khoản cho vay tái cấp vốn hiện bị hạn chế theo quy định cho vay mới. Thông tư 39 đưa ra danh sách các mục đích cho vay bị hạn chế:

  • Thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật cấm;
  • Thanh toán các chi phí và đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch và hành vi bị pháp luật nghiêm cấm;
  • Mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật cấm;
  • Thu mua vàng miếng;
  • Trả nợ vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay; hoặc là
  • Trả nợ ngước ngoài và ở các tổ chức tín dụng khác.

Related Post