Đánh giá tài chính cho vay và tài chính đảm bảo trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam (phần 3)

Năm 2017 giảm xuống 45% vào năm 2018 và 40% vào năm 2019. Ngân hàng nhà nước kỳ vọng rằng cả hai biện pháp này sẽ làm giảm cho vay vào lĩnh vực bất động sản do các khoản cho vay trong lĩnh vực này có xu hướng trung hoặc Continue Reading